Privacy

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO en door mijn beroepsvereninging VNRT en RBCZ. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Waarborgen privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
- er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens

Geheimhoudingsplicht

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Overige doeleinden van uw dossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming):

- Om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bijeen verwijzing naar een andere behandelaar
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (zo kan ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen)
- De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan gegevens welke door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- De datum van de behandeling
- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv, "behandeling Natuurgeneeskunde"' of "Psychosociaal consult"
- De kosten van het consult